Nhà Máy AJ Total Việt Nam

Nhà máy AJ TOTAL VIETNAM  đặt tại KCN Long Hậu, Tỉnh Long An, Vietnam.

  • Hệ thống CCTV: 100 cameras IP Hanwha Technip, NVR, Server, NAS Server, UPS, switching equipment, cabling infrastructure, Rack box,…
  • Hệ thống mạng, thoại – Comscope structured cabling system: 500 node data, wifi, telephone IP Cat6 standard, 2,000m optical fibre OM3, OS2
  • Tổng đài PABX: Panasonic

Chủ đầu tư: AJ Total Vietnam